Nhíp nhọn, tù, mấu 12 cm: 15.000Đ (AAS) - 20.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 14 cm: 16.000Đ (AAS) - 24.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 16 cm: 18.000Đ (AAS) - 25.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 18 cm: 26.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 20 cm: 28.000Đ (AAS) - 32.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 23 cm: 34.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 25 cm: 35.000Đ (AAS) - 36.000Đ (PMP)

Nhíp nhọn, tù, mấu 30 cm: 40.000Đ (AAS) - 48.000Đ (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/ PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)